Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, dostępnej pod adresem www.kominik.org, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów ze Strony internetowej KOMINIK BIS w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:

- modyfikować lub kopiować materiały;
- używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
- podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Witrynie KOMINIK BIS;
- usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności;
- przekazywanie materiałów innej osobie lub „kopiowanie” materiałów na inny serwer. 

Umożliwi to KOMINIK BIS wypowiedzenie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu Twoje prawo do przeglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formacie elektronicznym. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone przy pomocy Generatora warunków świadczenia usług i Generatora zasad prywatności.

3. Zastrzeżenie

Wszystkie materiały na stronie internetowej KOMINIK BIS są dostarczane „tak jak są”. KOMINIK BIS nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dlatego też unieważnia wszelkie inne gwarancje. Ponadto KOMINIK BIS nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej ani w żaden inny sposób w odniesieniu do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

KOMINIK BIS lub jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z materiałów na Stronie KOMINIK BIS, nawet jeśli KOMINIK BIS lub upoważniony przedstawiciel tej Strony został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwość takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

5. Rewizje i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej KOMINIK BIS mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. KOMINIK BIS nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały zawarte w tej Witrynie są dokładne, kompletne ani aktualne. KOMINIK BIS może zmienić materiały zawarte w swojej Witrynie w dowolnym czasie bez uprzedzenia. KOMINIK BIS nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Firma KOMINIK BIS nie dokonała przeglądu wszystkich witryn połączonych z jej Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez KOMINIK BIS strony. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

warunków korzystania z witryny Firma KOMINIK BIS może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z Serwisem KOMINIK BIS podlegają prawu pl, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Comments are closed.